• @

  Καταστατικό Συλλόγου

  Κ Α Τ Α Σ Τ Α Τ Ι Κ Ο

  Του Σωματείου που εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, με την επωνυμία ΛΕΣΧΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.

  Κεφάλαιο  Α’

  Ίδρυση - Επωνυμία - Σκοπός - Έδρα

  Άρθρο 1
  Ιδρύεται Σωματείο με την επωνυμία ΛΕΣΧΗ  ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΩΝ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ. Έδρα του Σωματείου ορίζεται η πόλη της Θεσσαλονίκης.

  Άρθρο 2
  Ο σκοπός του Σωματείου είναι μη κερδοσκοπικός και συγκεκριμένα σκοπός του είναι η ανάπτυξη και προαγωγή του μορφωτικού, πνευματικού και ηθικού επιπέδου των μελών του. Η ανάπτυξη φιλικών σχέσεων των Αστυνομικών , ως συναδέλφων και η ανάπτυξη καλών σχέσεων Αστυνομικών και πολιτών. Η αγάπη για άθληση, η οργάνωση εκδηλώσεων, οι οποίες συμβάλουν στην πνευματική, πολιτιστική, κοινωνική και επαγγελματική ανάπτυξη των μελών του.

  Άρθρο 3
  Η πραγματοποίηση των παραπάνω σκοπών θα επιδιωχθεί από τον Σύλλογο με την ίδρυση και λειτουργία εντευκτηρίου, με κατάλληλες διδασκαλίες και διαλέξεις, την δημιουργία βιβλιοθήκης, με την οργάνωση και πραγματοποίηση εκδρομών, συνεστιάσεων, χοροεσπερίδων, διαγωνισμών, έκδοση ημερολογίων, περιοδικού, εφημερίδας και με άλλες εκδηλώσεις.

  Κεφάλαιο Β’

  Μέλη - Εγγραφή μελών - Δικαιώματα και υποχρεώσεις

  Άρθρο 4
  Μέλη του Σωματείου μπορούν να εγγραφούν οι εν ενεργεία και συνταξιούχοι αστυνομικοί, όλων των βαθμών, ανεξαρτήτως φύλου. Τα μέλη αυτά είναι τακτικά.

  Άρθρο 5
  Επίτιμα μέλη μπορούν να γίνουν, κατόπιν, ομοφώνου αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, πρόσωπα που προσφέρουν σπουδαίες υπηρεσίες ή εξυπηρετήσεις ή δωρεές στο Σύλλογο και μοχθούν για την ευόδωση των σκοπών του, ανεξάρτητα από ιδιότητα. Τα επίτιμα μέλη μπορούν να μετέχουν με δικαίωμα λόγου στις συνεδριάσεις ή συνελεύσεις, χωρίς όμως να έχουν δικαίωμα ψήφου.

  Άρθρο 6
  Για να εγγραφεί κάποιος μέλος του Σωματείου, πρέπει να υποβάλει έγγραφο αίτηση προς το Διοικητικό Συμβούλιο, με την οποία να ζητάει την εγγραφή του στο μητρώο των μελών και να δηλώνει: α) ότι θα εργασθεί για την επίτευξη των στόχων του Συλλόγου και β) ότι αποδέχεται ανεπιφύλακτα τις διατάξεις του καταστατικού και τις νόμιμες αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης, συγχρόνως Δε να καταβάλει και το δικαίωμα εγγραφής.
  Το  Διοικητικό Συμβούλιο εφ’ όσον  κρίνει την αίτηση βάσιμη, την αποδέχεται και με απόφασή του εκκρίνει την εγγραφή του.
  Εάν η αίτηση απορριφθεί από το Διοικητικό Συμβούλιο, μπορεί ο αιτών να προσφύγει στην πρώτη τακτική ή έκτακτη Γενική Συνέλευση, η οποία αποφαίνεται οριστικά για την παραδοχή ή όχι της αιτήσεως.
  Τα μέλη καταγράφονται σε ειδικό μητρώο μελών.

  Άρθρο 7
  Τα μέλη το Συλλόγου καταβάλουν στο ταμείο του Σωματείου:
  α) για δικαίωμα εγγραφής τρία (3€) ευρώ
  β) για ετήσια εισφορά δώδεκα (12€) ευρώ
  γ) για έκτατες εισφορές, που εγκρίνονται από την Γενική Συνέλευση.
  Τα ποσά αυτά αυξομειώνονται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης.

  Άρθρο 8
  Τα μέλη που συμμορφώνονται με τις διατάξεις του καταστατικού αυτού και τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως, δικαιούνται να λαμβάνουν μέρος στις Γενικές Συνελεύσεις. Να ελέγχουν τις πράξεις της διοικήσεως  να εκλέγουν και να εκλέγονται μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής και να ψηφίζουν στις συνελεύσεις για κάθε ζήτημα που αφορά τους σκοπούς του Συλλόγου.

  Άρθρο 9
  Κάθε μέλος του Συλλόγου δικαιούται να αποχώρηση οποτεδήποτε από αυτό, αφού υποβάλει αίτηση για διαγραφή του από το μητρώο των μελών και καταβάλει τις τυχόν καθυστερούμενες εισφορές του και των εισφορών μέχρι της διαγραφής του. Μέλη που καθυστερούν την εισφορά τους δεν έχουν δικαίωμα να ψηφίζουν στις συνελεύσεις. Μέλη που  καθυστερούν για ένα χρόνο την εισφορά τους, διαγράφονται από τον Σύλλογο, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, μπορεί όμως να τους επανεγράψει, εφόσον την καταβάλουν. Διαγράφετε επίσης κάθε μέλος που αντιδρά συστηματικά στις νόμιμες ενέργειες και αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσεως και δυο Διοικητικού Συμβουλίου, προβάλει προσκόμματα, που θίγουν τα συμφέροντα του Συλλόγου ή προβαίνει σε ενέργειες που αντιτίθενται στους σκοπούς και τις αρχές του. Τα μέλη του σωματείου που αποχωρούν απ’ αυτό με οποιονδήποτε τρόπο, δεν έχουν κανένα δικαίωμα στην περιουσία του.

  Κεφάλαιο Γ’

  Διοικητικό Συμβούλιο

  Άρθρο 10
  Το σωματείο διοικείται από εννεαμελές  Διοικητικό Συμβούλιο, που εκλέγεται ανά τριετία από την τακτική Γενική Συνέλευση με σχετική πλειοψηφία των παρόντων μελών, μετά από καθολική μυστική ψηφοφορία. Το Διοικητικό Συμβούλιο απαρτίζουν:
  α) Πρόεδρος β) Α’ Αντιπρόεδρος γ) Β’ Αντιπρόεδρος δ) Γ’ Αντιπρόεδρος ε) Γραμματέας στ) Βοηθός γραμματέα ζ) Ταμίας η) Βοηθός ταμία θ) Αρμόδιος δημοσίων σχέσεων.
  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλέγονται από τον κατάλογο των υποψηφίων τακτικών μελών του σωματείου, κατά σειρά πλειοψηφίας. Τα τρία επόμενα μέλη εκλέγονται ως αναπληρωματικά. Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας έχουν τα μέλη τα οποία είναι τακτοποιημένα ταμειακώς και έχουν συμπληρώσει διετία ως μέλη του Σωματείου.
  Στην περίπτωση που θα σημειωθεί ισοψηφία μεταξύ των δύο τελευταίων, για την συμπλήρωση του αριθμού των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου υποψηφίων, γίνεται κλήρωση. Ο μη ευνοηθείς είναι το πρώτο αναπληρωματικό μέλος.
  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου εκλιπόντα, παραιτούμενα, κηρυσσόμενα έκπτωτα από το Δ.Σ. ή τέλος ανακαλούμενα από την Γενική Συνέλευση, με απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία, αναπληρώνονται από τα αναπληρωματικά μέλη, κατά σειρά επιτυχίας τους στις αρχαιρεσίες και μέχρι της λήξεως της θητείας του Διοικητικού Συμβουλίου.
  Η ιδιότητα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου θεωρείται τιμητικό αξίωμα και είναι άμισθη. Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου δικαιούνται μόνο τα διάφορα έξοδά τους κατά την άσκηση των καθηκόντων τους στα πλαίσια των αρμοδιοτήτων τους.
  Οποιαδήποτε άλλη σχέση επί οικονομικής βάσεως μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου και του νομικού προσώπου του σωματείου απαγορεύεται.
  Τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου ευθύνονται αλληλέγγυα για τις από αμέλεια ζημίες του σωματείου και μπορούν να ανακληθούν από την Γενική Συνέλευση, με απόφαση που λαμβάνετε με απόλυτη πλειοψηφία.

  Άρθρο 11
  Το Διοικητικό Συμβούλιο συνέρχεται σε τακτικές συνεδριάσεις την !η και την 15η εκάστου μηνός. Τα μέλη του καλούνται από τον πρόεδρο με προσκλήσεις, στις οποίες αναγράφονται τα θέματα της συζήτησης.
  Το Διοικητικό Συμβούλιο είναι δυνατόν να συγκληθεί εκτάκτως, εάν παρίσταται ανάγκη, από τον πρόεδρο ή το ζητήσουν 3 τουλάχιστον μέλη του με αίτησή τους, που περιέχει απαραίτητα τον σκοπό της σύγκλησης. Η πρόσκληση στις περιπτώσεις αυτές πρέπει να κοινοποιείται στα μέλη 24 ώρες νωρίτερα.
  Το Διοικητικό Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία, εφόσον στην συνέλευση παρίστανται 5 τουλάχιστον μέλη του.
  Οι αποφάσεις του λαμβάνονται με πλειοψηφία των παρόντων. Σε περίπτωση ισοψηφίας υπερισχύει η ψήφος του προέδρου.
  Σε προσωπικά θέματα η ψηφοφορία είναι μυστική και απαιτείται απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου.

  Άρθρο 12
  Το Διοικητικό Συμβούλιο διοικεί το σωματείο σύμφωνα με τους νόμους και το καταστατικό του και αποφασίζει για κάθε θέμα που το αφορά και λαμβάνει τα κατάλληλα μέτρα για την αντιμετώπιση και λύση των διαφόρων  ζητημάτων. Διαχειρίζεται την περιουσία του και φροντίζει για την κανονική είσπραξη των πόρων του και την ωφέλιμη τοποθέτηση των κεφαλαίων του.
  Διορίζει και παύει το υπαλληλικό προσωπικό και καθορίζει την αντιμισθία του, εφόσον η Γενική Συνέλευση αποφασίσει σχετικά. Συγκαλεί την Γενική Συνέλευση και εκτελεί τις αποφάσεις της.
  Το Διοικητικό Συμβούλιο λογοδοτεί στην Γενική Συνέλευση. Καταρτίζει και  υποβάλει για έγκριση στην Γενική Συνέλευση, τον προϋπολογισμό εσόδων - εξόδων της επόμενης χρονιάς, όπως και τον απολογισμό και ισολογισμό της προηγούμενης χρονιάς.

  Άρθρο 13
  Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου που απέχει αδικαιολόγητα και σκόπιμα από 4 συνεχείς συνεδριάσεις, εκπίπτει του αξιώματός του. Την θέση του καταλαμβάνει το πρώτο κατά σειρά αναπληρωματικό μέλος.

  Άρθρο 14
  Ο πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλεί και διευθύνει τις συνεδριάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου και της Γενικής Συνέλευσης. Εκτελεί τις αποφάσεις τους. Εκπροσωπεί τον Σύλλογο στις δικαστικές και εξώδικες σχέσεις του. Συνυπογράφει όλα τα απαραίτητα έγγραφα που εκδίδονται από τον γραμματέα ή τον βοηθό γραμματέα και τον ταμία ή τον βοηθό ταμία.
  Ο πρόεδρος  του Διοικητικού Συμβουλίου μπορεί να αναθέτει ορισμένες από τις αρμοδιότητες και τα καθήκοντά του στους αντιπροέδρους ή σε άλλα μάλη του Διοικητικού Συμβουλίου με έγγραφη εξουσιοδότησή του.
  Ο πρόεδρος επίσης μπορεί να αναθέτει την διεκπεραίωση υποθέσεων του σωματείου σε άλλα μέλη του Συλλόγου εκτός Διοικητικού Συμβουλίου.
  Ο Α’ αντιπρόεδρος του Δ.Σ. αναπληρώνει τον πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενο και συντονίζει την δραστηριότητα των μελών.
  Ο Β’ αντιπρόεδρος του Δ.Σ. αναπληρώνει τον πρόεδρο απόντα ή κωλυόμενου, σε περίπτωση κωλύματος και του Α’ αντιπροέδρου.
  Ο Γ’ αντιπρόεδρος αναπληρώνει τον πρόεδρο απόντων ή κωλυομένων και των Α’ και Β’ αντιπροέδρων.

  Άρθρο 15
  Ο γραμματέας διευθύνει το γραφείο του Συλλόγου, φυλάσσει το αρχείο, το μητρώο των μελών, το πρωτόκολλο και την σφραγίδα του Συλλόγου. Συντάσσει και υπογράφει με τον πρόεδρο την ημερήσια διάταξη των συνεδριάσεων του Δ.Σ. και της  Γ.Σ., κρατάει τα πρακτικά, διεξάγει την αλληλογραφία του Συλλόγου, συνυπογράφει με τον πρόεδρο όλα τα απαραίτητα έγγραφα και γενικά κάνει κάθε συναφή προς την ιδιότητά του υπηρεσία.
  Τον γραμματέα απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο βοηθός γραμματέας.

  Άρθρο 16
  Ο ταμίας εισπράττει με διπλότυπες αποδείξεις, που φέρουν την σφραγίδα του Συλλόγου , την υπογραφή του και την του προέδρου, όλα τα έσοδα και τους πόρους του Συλλόγου. Ενεργεί τις πληρωμές, σύμφωνα με τα εντάλματα πληρωμών που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο και υπογράφονται από τον πρόεδρο. Σε κάθε ένταλμα πληρωμής επισυνάπτεται η απόφαση του Δ.Σ. και η εξοφλητική απόδειξη του δικαιούχου.
  Ο ταμίας κρατάει τα βιβλία διαχειρίσεως, συντάσσει τον οικονομικό απολογισμό και ενημερώνει το Δ.Σ. για την οικονομική κατάσταση του Συλλόγου. Ο ταμίας είναι υπόλογος και υπέχει ποινική και αστική ευθύνη για κάθε απώλεια χρημάτων και για πληρωμές χωρίς δικαιολογητικά. Καταθέτει σε τράπεζα όλες τις εισπράξεις του Συλλόγου, δικαιούται όμως να κρατάει στο ταμείο του ποσόν τριάντα (30€) ευρώ, για τυχόν επείγουσες ανάγκες του Συλλόγου. Η ανάληψη χρημάτων γίνεται απ’ αυτόν, κατόπιν εγκρίσεως και εξουσιοδοτήσεως του Δ.Σ. Ο ταμίας ευθύνεται για την εμπρόθεσμη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του Συλλόγου. Υποβάλλει σε συνεργασία με το Δ.Σ. στην τακτική Γενική Συνέλευση τον προϋπολογισμό εσόδων - εξόδων και τον απολογισμό και ισολογισμό της χρονιάς που έληξε, αφού προηγουμένως ελέγχθηκε από την εξελεγκτική επιτροπή.
  Τον ταμία απόντα ή κωλυόμενο αναπληρώνει ο βοηθός ταμία.

  Άρθρο 17
  Με την ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου τηρούνται υποχρεωτικά από το σωματείο τα βιβλία του.

  Κεφάλαιο Δ’

  Εξελεγκτική επιτροπή

  Άρθρο 18
  Συγχρόνως με το Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται από την Γενική Συνέλευση τριμελής εξελεγκτική επιτροπή, που τα μέλη της εκλέγουν μεταξύ τους τον πρόεδρο και τον γραμματέα.
  Έργο της είναι η άσκηση ταμειακού και διαχειριστικού ελέγχου και υποβολή σχετικής εκθέσεως στην Γενική Συνέλευση και ο έλεγχος του ετήσιου απολογισμού και ισολογισμού του Δ.Σ. και η υποβολή εκθέσεως στην Γ.Σ. Για την εκπλήρωση του έργου της τίθενται στην διάθεσή της από το Δ.Σ. όλα τα απαραίτητα έγγραφα.
  Η επιτροπή έχει το δικαίωμα να συγκαλέσει έκτακτη Γ.Σ. εφόσον υπάρχουν αποδείξεις οικονομικής ατασθαλίας του Δ.Σ. και βαρεία αμέλεια για τα διοικητικά τους καθήκοντα.
  Στην περίπτωση αυτή συντάσσει και ανακοινώνει αιτιολογημένη έκθεση 15 ημέρες πριν από την σύγκληση της συνέλευσης, η οποία αποφασίζει με απόλυτη πλειοψηφία τυχόν ευθύνη του Δ.Σ. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί προσπάθεια δυσφημήσεως του Δ.Σ> από την επιτροπή αυτή, κηρύσσεται έκπτωτη από τα δικαιώματά της, με απόφαση της Γ.Σ., που συγκεντρώνει την απόλυτη πλειοψηφία.

  Κεφάλαιο Ε’

  Γενική Συνέλευση

  Άρθρο 19
  Η Γενικλη Συνέλευση είναι το ανώτατο όργανο το Σωματείου, απαρτίζεται από όλα τα μέλη του Συλλόγου και αποφασίζει για κάθε τι που αφορά τον Σύλλογο.
  Συγκαλείται τακτικά μία φορά τον χρόνο, τον μήνα Φεβρουάριο.
  Συγκαλείται εκτάκτως από το Δ.Σ. εάν το κρίνει αναγκαίο ή το ζητήσει η εξελεγκτική επιτροπή. Συγκαλείται επίσης εκτάκτως, εφόσον το ζητήσουν το 1/5 τουλάχιστον των ταμειακά τακτοποιημένων μελών με έγγραφο αίτησή τους προς το Δ.Σ., στην οποία θα αναφέρεται το προς συζήτηση θέμα. Ο πρόεδρος υποχρεούται να συγκαλέσει την Γ.Σ. μέσα σε 15 ημέρες από την υποβολή της αιτήσεως.
  Η Γ.Σ. έχει την εποπτεία και τον έλεγχο των οργάνων της διοικήσεως και αποφασίζει για τις υποθέσεις του Συλλόγου, που δεν υπάγονται στην αρμοδιότητα άλλου οργάνου. Η Γ.Σ. εκλέγει το Δ.Σ. και την Ε.Ε. και τους παύει εφόσον υπάρχει σπουδαίος λόγος και ιδίως λόγω βαρείας παραβάσεως των καθηκόντων τους ή διαπιστωθεί ανικανότητα για διαχείριση.

  Άρθρο 20
  Οι αποφάσεις της συνελεύσεως λαμβάνονται κατ’ απόλυτο πλειοψηφία των παρόντων μελών. Για να είναι έγκυρες οι αποφάσεις της Γ.Σ. πρέπει να υπάρχει απαρτία. Απαρτία υπάρχει όταν στις συνελεύσεις παρίστανται το 1/3 τουλάχιστον των τακτικών και ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Εάν δεν υπάρχει απαρτία κατά την πρώτη συνέλευση, καλείται νέα με τα ίδια θέματα  μετά παρέλευση 7 ημερών. Σ’ αυτή την περίπτωση θεωρείται απαρτία, εφόσον παρίστανται το 1/4/ των ταμειακά τακτοποιημένων μελών. Εάν και πάλι δεν υπάρξει απαρτία, τότε συγκαλείται για τρίτη φορά μετά παρέλευση 7 ημερών, στην οποία θεωρείται ότι η συνέλευση έχει απαρτία, όσα μέλη και ΄΄αν παρίστανται.
  Ειδικά για την τροποποίηση του καταστατικού ή την διάλυση του Συλλόγου απαιτείται η παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών και η πλειοψηφία των  3/4 των παρόντων.
  Για την μεταβολή του σκοποί του Συλλόγου απαιτείται συναίνεση  όλων των μελών. Η συναίνεση των απόντων δίνεται εγγράφως.
  Οι αποφάσεις της συνελεύσεως καταχωρούνται σε ιδιαίτερο βιβλίο, το οποίο τηρείται από τον γραμματέα του Δ.Σ.

  Άρθρο 21
  Οι προσκλήσεις για την Γ.Σ. αποστέλλονται ταχυδρομικώς προς τα μέλη 15 ημέρες πριν από την ημέρα συνεδριάσεως. Στην πρόσκληση, που υπογράφεται από τον πρόεδρο, πρέπει να αναγράφονται ο τόπος και ο χρόνος της συνεδριάσεως και τα θέματα που θα συζητηθούν. Η πρόσκληση τοιχοκολλάτε επίσης στα γραφεία του Συλλόγου. Απόφαση για θέμα που δεν αναγράφεται στην πρόσκληση είναι άκυρη.

  Άρθρο 22
  Οι αποφάσεις της Γ.Σ., που αφορούν την εκλογή του Δ.Σ. και της Ε.Ε., την παύση των οργάνων αυτών, ζητήματα εμπιστοσύνης στα όγρανα αυτά, λογοδοσίας και έγκρισης,, λαμβάνονται με μυστική ψηφοφορία.

  Άρθρο 23
  Στις τακτικές συνεδριάσεις η Γ.Σ. εκλέγει το Δ.Σ. και την εξελεγκτική επιτροπή και ψηφίζει τον ετήσιο προϋπολογισμό εσόδων - εξόδων και εγκρίνει τον ετήσιο ισολογισμό και απολογισμό του Δ.Σ.

  Κεφάλαιο ΣΤ’

  Αρχαιρεσίες

  Άρθρο 24
  Κατά την πρώτη τακτική Γενική Συνέλευση κάθε τρίτης χρονιάς ενεργούνται αρχαιρεσίες για την ανάδειξη του Δ.Σ. και τριμελούς Εξελεγκτικής Επιτροπής. Δικαίωμα του εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα ταμειακά εντάξει μέλη του Συλλόγου, αφού έχουν τις προϋποθέσεις που ορίζει το καταστατικό και οι σχετικοί νόμοι.
  Η ψηφοφορία γίνεται με ένα ψηφοδέλτιο, ενιαίο για όλους τους υποψήφιους.
  Οι υποψήφιοι για το αξίωμα μέλους του Δ.Σ. και της Ε.Ε. υποβάλουν έγγραφες αιτήσεις 4 ημέρες πριν την ψηφοφορία. Ο πρόεδρος ανακοινώνει τα ονόματα των υποψηφίων στην αίθουσα της συνεδριάσεως πριν από την έναρξη της ψηφοφορίας. Για την διεξαγωγή των εκλογών εκλέγεται τριμελής εφορευτική επιτροπή από την Γ.Σ., η οποία καθορίζει τις λεπτομέρειες των εκλογών, τις διευθύνει και αφού συγκεντρώνει τα ψηφοδέλτια, κάνει την διαλογή και ανακοινώνει τα αποτελέσματα. Η εφορευτική επιτροπή συντάσσει πρακτικό για την διαδικασία των εκλογών. Από τους συγκεντρώσαντες τους περισσότερους ψήφους, οι μεν πρώτοι κατά σειρά επιτυχίας θεωρούνται, ότι εκλέχθηκαν για το Δ.Σ. και οι επόμενοι τρεις σαν αναπληρωματικοί. Το ίδιο ισχύει και για την Ε.Ε.. Σε περίπτωση  ισοψηφίας γίνεται κλήρωση από την εφορευτική επιτροπή.

  Κεφάλαιο Ζ’

  Πόροι του Σωματείου

  Άρθρο 25
  Πόροι του σωματείου είναι:
  α) Τα δικαιώματα εγγραφής, οι ετήσιες συνδρομές και οι έκτακτες και εθελοντικές εισφορές.
  Β) Τα έσοδα από δωρεές, κληρονομιές και τα έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις και εορτές, εφημερίδα και περιοδικό του σωματείου.

  Κεφάλαιο Η’

  Διάλυση του Σωματείου

  Άρθρο 26
  Το Σωματείο διαλύεται με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης. Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η παρουσία των μισών τουλάχιστον μελών και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.
  Το Σωματείο διαλύεται όταν τα μέλη του μειωθούν σε λιγότερα των 10.
  Σε περίπτωση διαλύσεως του Σωματείου, η περιουσία του περιέρχεται σε Σύλλογο  του Νομού Θεσσαλονίκης.

  Κεφάλαιο  Θ’

  Τροποποίηση του Καταστατικού

  Άρθρο 27
  Η τροποποίηση του καταστατικού γίνεται με απόφαση της Γ.Σ., κατόπιν προτάσεως 5 τουλάχιστον ταμειακά τακτοποιημένων μελών, οι οποίοι πρέπει να υποβάλλουν το προσχέδιο των προτεινομένων τροποποιήσεων, αλλιώς δεν συγκαλείται για τον σκοπό αυτό  η συνέλευση.
  Για την τροποποίηση απαιτείται η παρουσία των μισών τουλάχιστον ταμειακά τακτοποιημένων μελών και η πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων.

  Κεφάλαιο Ι’

  Τελικές διατάξεις

  Άρθρο 28
  Το διαχειριστικό έτος αρχίζει από την 1 Ιανουαρίου και λήγει την 31 Δεκεμβρίου του ιδίου χρόνου. Ο προϋπολογισμός, ισολογισμός και απολογισμός συντάσσονται για κάθε ετήσια χρήση και υποβάλλονται στην πρώτη Γ.Σ. της επομένης χρονιάς για έγκριση.

  Άρθρο 29
  Αποζημίωση για έξοδα παραστάσεως χορηγούνται στον πρόεδρο, τους αντιπροέδρους, τον γραμματέα και τον ταμία και σε άλλα μέλη του Δ.Σ., εφόσον παρίσταται ανάγκη και πάντοτε με απόφαση του Δ.Σ.

  Άρθρο 30
  Η σφραγίδα του Συλλόγου είναι στρόγγυλη και φέρει την επωνυμία του Συλλόγου.

  Άρθρο 31
  Ότι δεν προβλέπεται από το παρόν καταστατικό, ρυθμίζεται από τις διατάξεις του Αστικού Κώδικα και των συναφών νόμων.

  Άρθρο 32
  Το παρόν καταστατικό αποτελείται από 32 άρθρα και αφού ψηφίσθηκε από την Γενική Συνέλευση την 24 Απριλίου 1990, θα υποβληθεί για έγκριση στο Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης.  Το καταστατικό αυτό εγκρίθηκε από το Πρωτοδικείο Θεσσαλονίκης με την 992/90 απόφασή του και καταχωρήθηκε στο βιβλίο αναγνωρισμένων σωματείων με αριθμό 4757 την 3/1/1990                                                              
  • Blogger Comments
  • Facebook Comments

  0 σχόλια :

  Δημοσίευση σχολίου

  Item Reviewed: Καταστατικό Συλλόγου Rating: 5 Reviewed By: ilias karamanis
  Scroll στην αρχή